God kva­li­tet, 5 års garan­ti og et solid sveit­sisk urverk gjør dette til en gave som varer.

Alle klok­kene fra Swiss Military Hanowa fås kjøpt på klokker.no og bjorklund.no, samt i de fysis­ke butik­ke­ne til Bjørk­lund, Sol­berg Ur Optikk og Gull­smed Laura.

Hva skal man gi i pre­sang ved de store anled­ninger? Det er ofte 1000-kro­ners spørs­må­let når du skal velge kon­fir­ma­sjons­gave, gaver til jubi­lan­ter eller kan­skje som mor­gen­gave til din kom­men­de ekte­mann. En klokke er alltid et smart valg dersom du vil at gaven skal følge mot­ta­ke­ren gjen­nom livet.

Kvalitetsklokke til god pris

Klok­ker som er Swiss Made gir deg en ekstra garan­ti for at det blir en gave som vil vare og tåler daglig bruk.

Det er en god idé å gå sammen med flere av de andre gjes­te­ne, og kjøpe noe som er av god kva­li­tet.

Swiss Military Hanowa er et klokke­mer­ke som gir god kva­li­tet og god valuta for pen­ge­ne, og som finnes i mange model­ler for herrer og damer. Både sporty, trendy og klas­sis­ke klok­ker som passer helt per­fekt som gave til den du er glad i.

Young man on bike wearing Swiss Military Hanowa Helvetus Chrono wristwatch

Hvor mye skal jeg bruke på konfirmasjonsgave?

Man kan bli skremt over hvilke beløp kon­fir­man­ter håver inn på den store dagen. Men det er viktig å huske på at du skal gi det du vil (og kan), og at penger ikke alltid er den beste gaven. Hvil­ken rela­sjon du har til kon­fir­man­ten eller jubi­lan­ten har også sitt å si på hvor mye det i gjen­nom­snitt er vanlig å gi. Her er en kort opp­sum­me­ring fra en under­sø­kel­se som Nordea og TNS Gallup gjorde i 2016 rundt ver­di­en på det kon­fir­man­te­ne fikk i gave fra de ulike.

  • For­eld­re: 11.100 kroner.
  • Beste­for­eld­re: 6.300 kroner.
  • Tanter og onkler: 1.100 kroner.
  • Venner og øvrig fami­lie: 600 kroner.

Hvor mye bør jeg gi til en jubilant?

Når det kommer til jubi­lan­ter som feirer 20, 30, 40 eller 50 år er reg­le­ne mer vage. Her kommer det natur­lig nok an på hvor nær rela­sjon du har til den som fyller år. En kjapp og uhøy­ti­de­lig under­sø­kel­se i redak­sjo­nen viser at det mest van­li­ge er å gi 500 kroner dersom du er en enkelt­per­son, og 1000 kroner dersom dere gir gave som par.

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet.

Man in suit wearing Swiss Military Hanowa Chrono Classic wristwatch

For de som er opp­tatt av en trendy look har Swiss Military Hanowa klok­kene som gir antrek­ket ditt det lille ekstra.
FOTO: Erik Hann­e­mann / Sempro Digi­tal­byrå

Det kan være en god idé å gå sammen med flere av de andre gjes­te­ne og kjøpe noe som har lang leve­tid og som er av god kva­li­tet. På den måten kan jubi­lan­ten ha glede av gaven i lang tid. Og der er en sveit­sisk klokke et smart valg. Swiss Military Hanowa har mange model­ler og klok­ker i ulike stiler og pris­klas­ser du kan velge mellom.

Hvilke klokker er de mest populære?

Klok­kene fra Swiss Military Hanowa er spe­si­elt kjent for den utmer­ke­de kva­li­te­ten. Hver eneste klokke er sveit­sisk pro­du­sert og kommer med safir­glass, noe som gjør dem ekstra hard­fø­re om de brukes i sports­li­ge sam­men­hen­ger eller ute i det fri. Desig­net på model­le­ne varie­rer fra de mer klas­sis­ke klok­kene til en mer «Army Look».

Alle Swiss Military Hanowa-klok­ker i Norge er vann­tet­te til minst 100 meter, med vann­mot­stand-merket på bak­lok­ket.

Er kon­fir­man­ten eller jubi­lan­ten mer opp­tatt av en trendy look finner du også klok­ker som gir antrek­ket det lille ekstra.

Hva betyr det at klokken er Swiss Made

Det har blitt en etter­leng­tet inn­skjer­ping i hva som kan kalles Swiss Made etter at man opp­lev­de at kva­li­tets­stem­pel­et ble noe utvan­net. Nå er kra­ve­ne skjer­pet inn, og for klok­ker føres det stren­ge og avan­ser­te kva­li­tets­kon­trol­ler gjen­nom hvert trinn i pro­duk­sjons- og mon­te­rings­pro­ses­sen, for å sikre at kun det beste av mate­ria­ler blir brukt.

Swiss Military Hanowa tar også hver eneste klokke og urverk gjen­nom stren­ge kva­li­tets- og mot­stand­stes­ter for vann og trykk, for å kunne garan­te­re at hvert ur som kommer ut av pro­duk­sjo­nen virker opti­malt og helt som det skal.

Couple taking selfie with Swiss Military Hanowa Neptune Diver wristwatch

Swiss Military Hanowa bruker kun sveit­sis­ke urverk med quartz eller meka­nis­ke beve­gel­ser fra leden­de pro­du­sen­ter i Sveits. Alle Swiss Military Hanowa-klok­ker i Norge er vann­tet­te til minst 100 meter, med vann­mot­stand-merket på bak­lok­ket.

I til­legg er alle Swiss Military Hanowa-klok­ker utstyrt med ripe­be­stan­dig safir­glass. Safir er et av de har­des­te stof­fe­ne vi har for klokke­glass med en rating på 9 på mohs-ska­la­en. Til sam­men­lig­ning rater dia­man­ter 10 på denne ska­la­en.

Historien bak Swiss Military Hanowa

Mannen bak det sveit­sis­ke klokke­mer­ket Hanowa er Hans Noll fra Biel. I 1963 gikk start­skud­det for det som skulle bli suk­sess­his­to­ri­en om klok­ken som hadde som mål å kom­bi­ne­re sveit­sisk hånd­verk, et sporty design, mili­tær pre­si­sjon og tek­nis­ke fines­ser til kon­kur­ranse­dyk­ti­ge priser. Hans Noll og hans kone mente nemlig at kva­li­tet burde være til­gjen­ge­lig for folket, og at man ikke måtte opp i titu­sen­kro­ners-klas­sen for å kunne unne seg et sveit­sisk urverk.

For at du skal være sikker på at det er ekte vare du kjøper, bør du benyt­te deg av en auto­ri­sert for­hand­ler.

Swiss Military Hanowa ble lan­sert i 1990 og er offi­si­elt lisen­siert av «Swiss Con­fe­dera­tion» for høy stan­dard og kva­li­tet, opp­rett­holdt av merket siden opp­star­ten på 60-tallet. Det er kun et begren­set antall sveit­sis­ke merker som blir beløn­net med denne bety­de­li­ge lisen­sie­rin­gen av den sveit­sis­ke regje­ring, aner­kjent verden rundt for sin kva­li­tet

Hvor kan jeg kjøpe klokker fra Swiss Military Hanowa?

For at du skal være sikker på at det er ekte vare du kjøper, bør du benyt­te deg av en auto­ri­sert for­hand­ler når du skal velge din Swiss Military Hanowa-klokke. Dette gir stor trygg­het til deg som for­bru­ker, du har da en garan­ti for at klok­ken er 100 % ekte, og selv­sagt offi­si­elt lands­dek­ken­de ser­vice og full garan­ti. Klokker.no er en av for­hand­ler­ne av disse sveit­sis­ke kva­li­tets­klok­ke­ne. Der kan du velge mellom mange av mer­kets topp­mo­del­ler.

Klokke­kje­den Bjørk­lund har også et stort utvalg av klok­ker fra Swiss Military Hanowa. Her kan du både kjøpe fra deres nett­bu­tikk Bjorklund.no eller i en av deres mange utsalgs­ste­der. Dersom du hand­ler på nett og finner ut at du vil bytte klok­ken, får du gjort dette i nær­mes­te butikk. Det er også gratis frakt på kjøp for over 500 kroner.

Her er noen av favorittklokkene våre fra Swiss Military Hanowa:


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Flagship

kr 2 698,00

Blå urski­ve og tachyme­ter.

Dato­vis­ning.

Lenke i rust­fritt stål som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
klokker.no
bjorklund.no


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Flagship Chrono

kr 3 998,00

Blå urski­ve og tachyme­ter.

Dato­vis­ning.

Kro­no­graf.

For­gylt lenke i rust­fritt stål som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Chrono Classic

kr 3 595,00

Sort urski­ve og tachyme­ter.

Dag og dato­vis­ning.

Kro­no­graf.

Lenke i rust­fritt stål som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
bjorklund.no


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Helvetus Chrono

kr 3 798,00

Sort urski­ve.

Dato­vis­ning.

Kro­no­graf.

Stål­len­ke som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Kommer også med lær­reim til 3698,–.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
klokker.no
bjorklund.no


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Neptune

kr 3 498,00

Blå urski­ve og tachyme­ter.

Dato­vis­ning.

Lenke i rust­fritt stål som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 20 bar (200 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
klokker.no
bjorklund.no


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Nautila Gents

kr 2 798,00

Sort urski­ve og tachyme­ter.

Dato­vis­ning.

Stål­len­ke som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Kommer også med urkas­se og klokke­reim i gull til 3398,–.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
klokker.no
bjorklund.no


Pin It on Pinterest

Share This