Sveit­sis­ke klok­ker er kva­li­tets­mes­sig et kapit­tel for seg selv. Det lille landet, som ligger inne­klemt mellom stor­mak­te­ne Tysk­land, Italia og Frank­ri­ke, har blitt en «hoff­le­ve­ran­dør» av klok­ker til en hel verden.

Alle klok­kene fra Swiss Military Hanowa fås kjøpt på klokker.no og bjorklund.no, samt i de fysis­ke butik­ke­ne til Bjørk­lund, Sol­berg Ur Optikk og Gull­smed Laura.

Med sitt kompro­miss­løse fokus på høy kva­li­tet, moder­ne og tid­løst design, solid utfø­rel­se, og godt hånd­verk, gjør Swiss Military Hanowa et verdig bidrag til klokke­verdenen. Når pri­se­ne i til­legg holdes mode­ra­te, kan de fleste unne seg en kva­li­tets­klok­ke fra Sveits.

Militær presisjon

Det var en ung mann ved navn Hans Noll, som med hjelp fra sin hustru Eli­sa­beth Wirz, lan­ser­te merket Hanowa så tidlig som i 1963 i den lille byen Biel. Derav navnet HAns NOll WAtch­es (Hanowa). I løpet av de første 10 årene klarte Noll å jobbe opp et verk­sted som fikk et godt rykte, ikke bare i Sveits, men også ut over sine folke­rike naboer i nord, vest og sør – og ellers i Europa.

Klok­kene er inspi­rert av mili­tæ­re grener som luft­for­sva­ret, sjø­for­sva­ret og hæren.

I 1990 etab­ler­te ekte­pa­ret nok et merke – Swiss Military Hanowa – da med hoved­kon­tor i Möhlin. Dette merket tok utgangs­punkt i et røft og hard­ført design med mili­tær pre­si­sjon, og klok­kene var inspi­rer­te av mili­tæ­re grener som luft­for­sva­ret, sjø­for­sva­ret og hæren. Dette desig­net kan lett gjen­kjen­nes på dagens model­ler i Swiss Military Hanowa-kol­lek­sjo­nen.

Artik­ke­len fort­set­ter etter bil­de­ne.

Dykker, med klokke fra Swiss Military Hanowa

Swiss Military Hanowa-klok­ker er desig­net for å tåle røff behand­ling.
FOTO: Swiss Military Hanowa

Designet for røft bruk

«Chal­len­ge Time» er Swiss Military Hano­was motto, og med et sporty, ele­gant design i kom­bi­na­sjon med sveit­sis­ke urverk, garan­te­res du en klokke som leve­rer varene. Dette gjel­der både for quartz-klok­kene og de maka­nis­ke.

Swiss Military Hano­was herre­ur er laget med safir­glass, som er et av de har­des­te og mest ripe­be­stan­di­ge klokke­glas­se­ne som finnes. Dette måles på en skala fra 1 til 10, der safir­glass måler 9 på ska­la­en. Dia­man­ter er det eneste som topper ska­la­en på 10.

FAKTA


Hvor mye vet du egent­lig om klok­ker? Her er noen fakta fra klokke­verdenen.

Acier: Betyr at kasse er i stål (316L).

ATM: Atmo­sfæ­re – hvor mye trykk klok­ken tåler. F.eks. 10 ATM. = 100 m.

Analog: Tiden vises ved hjelp av visere.

Quartz ur: Urverk som drives av et vanlig klokke­bat­te­ri

Kine­tic: Kvarts­ur som drives av en kon­den­sa­tor, som igjen lades av en meka­nisk drevet dynamo.

Auto­ma­tisk opp­trekk: Halv­måne­for­met rotor som trek­ker driv­fjæ­ra når eieren beve­ger armen.

Radio­styr­te klok­ker: Kvarts­ur med en radio­mot­ta­ker i kassen eller lenke. Radio­sig­na­let reflek­te­res i atmo­sfæ­ren og gir en meget presis tid.

Kro­no­graf: Inne­bygd stoppe­klok­ke

100M / 10 ATM: Dette betyr at uret er trykk­tes­tet i labo­ra­to­ri­um til å tåle 100 meters atmo­sfæ­risk trykk. For å kunne si at en klokke er bade-tett, bør den være minst 100 meter

Hard­lex­glass: Har­de­re enn mine­ral­glass, men ikke helt ripe­fritt.

Safir­glass: Vi sier ofte at dette glas­set er ripe­be­skyt­tet. Glas­set er så hardt at man må bruke en dia­mants hard­het for å få riper i det. Safir­glass er et kva­li­tets­stem­pel og er rela­tivt dyrere enn andre klokke­glass.

Mine­ral­glass: Det mest van­li­ge glas­set på dagens klok­ker. Glas­set er ikke ripe­be­skyt­tet.

Plexi­glass eller acryl­glass: Glass som er laget av plas­tikk­Bi­co­lor: Fler­far­get urkas­se.

Alu­mi­ni­um: Lett og sterkt mate­ria­le som er 100 % nikkelfritt.Titan: Lav vekt, 100 % nik­kel­fritt.

Bar­rett: Fjæ­ren­de splint for feste av lenke og rem. Kalles gjerne dings, splint, pinne etc.

Bezel: Drei­bar ring rundt glas­set.

Kali­ber: Viser hvil­ken type urverk som sitter i klok­ken

Krone: Kna­ppen man bruker til å stille uret.

MOP – Mother of Pearl: Perle­mor, f.eks. perle­mor tall­ski­ve.

Per­pe­tu­al kalen­der: Evig­hets­ka­len­der – husker skudd­år, sommer og vin­ter­tid etc.

Trykk­test: Tester vann­tett­het på uret. Trykk­tes­ter måler defor­ma­sjon av urkas­sen når den utset­tes for trykk. Skal og må utfø­res jevn­lig på vann­tet­te ur.

Siden alle klok­kene fra Swiss Military Hanowa er myntet for å klare røft bruk, er de selv­føl­ge­lig også vann­tet­te i to for­skjel­li­ge grader:

Vann­tet­te klok­ker til minst 100 meter er laget for deg som vil kunne bruke klok­ken når du bader eller dusjer. Har du bruk for en klokke som du også kan dykke med, må du velge en som er vann­tett helt ned til 200 meter.

Klok­kene har også selv­ly­sen­de indek­ser og visere, som gjør at du lett kan sjekke klok­ken i mørket (også kalt natt­les­bar­het).

Swiss made – en garanti for kvalitet

Swiss Military Hanowa er lisen­siert av Det sveit­sis­ke for­bund, og gir deg som kunde en for­sik­ring om kva­li­tet når du hand­ler klok­ker derfra. Det settes også store krav til pro­du­sen­ten om alltid å levere.

For å få denne lisen­sen må nemlig his­to­rik­ken vise til at pro­du­sen­ten har opp­rett­holdt alle ned­fel­te krav fra for­bun­det, hvor det for­ut­set­tes at klok­kene skal holde høy kva­li­tet og stan­dard.

Dersom klok­kene skal kunne beteg­nes som «Swiss Made», så må alle slutt­kon­trol­ler på pro­duk­te­ne gjøres i Sveits. Alle tes­tin­ger og sik­ker­hets­kon­trol­ler må foregå innen­for lande­gren­se­ne, og mini­mum 60 % av total­kost­na­den på pro­duk­tet må gene­re­res i Sveits.

Det samme gjel­der dersom du skal tegne et nytt pro­dukt eller en ny modell. Både teg­nin­ger og proto­type skal lages i landet for å opp­fyl­le for­bun­dets krav. En del kom­po­nen­ter kan kjøpes fra Østen, men da må teg­nin­ge­ne på disse være laget på for­hånd, og tes­tin­gen må foregå når pro­duk­tet er vel til­ba­ke i Sveits.

Det er kun et fåtall av de sveit­sis­ke klokke­mer­ke­ne som blir beløn­net med denne akkredi­te­rin­gen, som gis av den sveit­sis­ke regje­rin­gen. Dét må fak­tisk til for at ord­nin­gen skal opp­rett­hol­de aner­kjen­nel­sen de har fått av en hel klokke­verden.

Klok­ker fra Swiss Military Hanowa får du kjøpt både hos Klokker.no, Bjorklund.no og i alle Bjørk­lunds fysis­ke butik­ker.

Her er noen av favorittklokkene våre fra Swiss Military Hanowa:


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Flagship

kr 2 698,00

Blå urski­ve og tachyme­ter.

Dato­vis­ning.

Lenke i rust­fritt stål som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
klokker.no
bjorklund.no


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Flagship Chrono Gold

kr 3 998,00

Blå urski­ve og tachyme­ter.

Dato­vis­ning.

Kro­no­graf.

For­gylt lenke i rust­fritt stål som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Chrono Classic

kr 3 595,00

Sort urski­ve og tachyme­ter.

Dag og dato­vis­ning.

Kro­no­graf.

Lenke i rust­fritt stål som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
bjorklund.no


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Hanowa Helvetus Chrono

kr 3 798,00

Sort urski­ve.

Dato­vis­ning.

Kro­no­graf.

Stål­len­ke som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Kommer også med lær­reim til 3698,–.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
klokker.no
bjorklund.no


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Hanowa Neptune Diver

kr 3 498,00

Blå urski­ve og tachyme­ter.

Dato­vis­ning.

Lenke i rust­fritt stål som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 20 bar (200 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
klokker.no
bjorklund.no


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Hanowa Nautila Gents

kr 2 798,00

Sort urski­ve og tachyme­ter.

Dato­vis­ning.

Stål­len­ke som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Kommer også med urkas­se og klokke­reim i gull til 3398,–.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
klokker.no
bjorklund.no


Pin It on Pinterest

Share This