Men hva er egent­lig dette stem­pel­et, og hvor­for er disse sveit­sis­ke klok­kene i en helt egen kate­go­ri? Swiss Military Hanowa er et av de klokke­mer­ke­ne som er lisen­siert av Swiss Con­fe­dera­tion, og som gjør for­tjent suk­sess verden over.

Alle klok­kene fra Swiss Military Hanowa fås kjøpt på klokker.no og bjorklund.no, samt i de fysis­ke butik­ke­ne til Bjørk­lund, Sol­berg Ur Optikk og Gull­smed Laura.

Swiss Made. Bare navnet får oss til å tenke kva­li­tet, på lange tra­di­sjo­ner og på godt hånd­verk. Sveit­sis­ke klok­ker med denne beteg­nel­sen gir en følel­se av vel anvend­te penger, og anses av klokke-kjen­ne­re som god kva­li­tet. Og det med rette. Når det kommer til klok­ker stil­ler sveit­se­re i en klasse for seg selv, men det er abso­lutt ikke alle sveit­sis­ke klok­ker som kan beteg­ne sine pro­duk­ter med dette kva­li­tets­stem­pel­et.

Strenge krav

Det er mange fak­to­rer som må til­freds­stil­les for at et klokke­mer­ke skal kunne titu­le­re seg «Swiss Made». Det hjel­per ikke at urmer­ket er grunn­lagt i Sveits eller at hoved­kon­to­ret er plas­sert innen­for lande­gren­se­ne.

Ikke alle svei­tis­ke klok­ker kan kalle seg «Swiss Made».

Etter noen år med utvan­ning av beteg­nel­sen «Swiss Made» måtte nye grep tas, og i dag er det helt klare og ganske så stren­ge ret­nings­lin­jer for hva som skal til for å innfri kra­ve­ne for å bli offi­si­elt lisen­siert av det sveit­sis­ke for­bun­det. Etter at de nye reg­le­ne trådte i kraft er det ikke mange klokke­mer­ker som får dette nasjo­na­le kva­li­tets­stem­pel­et.

Kvalitetssikret produksjon

Det er en rea­li­tet at det meste kan pro­du­se­res bil­li­ge­re i østen, hvor løn­nin­ger er langt lavere og arbeids­miljø­for­skrif­ter ikke akku­rat står høyest på agen­da­en. Det betyr ikke at alt pro­du­sert i østen er dårlig, men for å kunne stemp­le en sveit­sisk klokke med «Made in Swit­zer­land», må man vite hva slags ele­men­ter som brukes i et pro­dukt, hvilke kva­li­te­ter disse ele­men­te­ne har, og man må kunne for­sik­re for­bru­ke­ren om at hvert eneste slutt­pro­dukt har gjen­nom­gått en omfat­ten­de kva­li­tets­sjekk før de slip­pes ut på mar­ke­det.

Klokke fra Swiss Military Hanowa

Det for­plik­ter å ha det svei­tis­ke flag­get i logoen.
FOTO: Swiss Military Hanowa

En klokke med sveitsisk flagg i logoen

Som nevnt er det ikke mange klokke­mer­ker som kan smykke seg med dette kva­li­tets­stem­pel­et. Selv ikke alle sveit­sis­ke klok­ker kan det, men Swiss Military Hanowa er ett av klokke­mer­ke­ne som har kommet smidig gjen­nom nål­øyet. Hanowa ble lan­sert så tidlig som i 1963 av en ung mann ved navn Hans Noll. Med god hjelp fra sin hustru Eli­sa­beth Wirz gjorde han stor suk­sess og bygget opp et kva­li­tets­sik­ret pro­duk­sjons­ap­pa­rat i løpet av rela­tivt kort tid. Merke­nav­net er en sam­men­satt ver­sjon av hans eget navn – HAns NOll WAtch­es (Hanowa). I løpet av de første 10 årene klarte bedrif­ten å bygge opp et god rykte, ikke bare i Sveits, men også ellers i Europa. Og i 1992 lan­ser­te de også merke­nav­net Swiss Military Hanowa, som er inspi­rert av flere av mili­tæ­rets grener. I dag selges klok­kene i hele 72 land verden over.

De sveit­sis­ke alpene. VIDEO: GETTY IMAGES

Krav som må innfris

Dersom et klokke­mer­ke skal kunne beteg­nes som «Swiss Made», må alle slutt­kon­trol­ler på pro­duk­te­ne gjøres i innad i Sveits. Også alle tes­tin­ger og sik­ker­hets­kon­trol­ler må foregå innen­for lande­gren­se­ne, og mini­mum 60 % av total­kost­na­den på de sveit­sis­ke klok­kene må gene­re­res i landet.

FAKTA


Swiss Made betyr:

– At det er sveit­sis­ke klok­ker.

– At klok­ken er mon­tert i Sveits.

– Et slutt­kon­troll fra pro­du­sent finner sted i Sveits.

– At minst 60 % av pro­duk­sjons­kost­na­de­ne gene­re­res i Sveits.

– At all tek­nisk utvik­ling og design og utfor­ming av de sveit­sis­ke klok­kene har funnet sted i Sveits.

Det samme gjel­der dersom du skal tegne et nytt pro­dukt eller en ny modell. Både teg­nin­ger og proto­type skal lages i landet for å opp­fyl­le for­bun­dets krav. En del kom­po­nen­ter kan kjøpes fra Østen, men da må teg­nin­ge­ne på disse være laget på for­hånd, og tes­tin­gen må foregå når pro­duk­tet er ferdig mon­tert i Sveits.

Dette har Swiss Military Hanowa fulgt til punkt og prikke. De har også egne fab­rik­ker og verk­ste­der hvor store deler av herre- og dame­urene blir pro­du­sert, og hver eneste klokke blir sjek­ket for feil og mang­ler før de blir sendt ut til deg som for­bru­ker.

Garanterer 5 års garanti i alle ledd

For­bru­ke­re i Norge har fem års rekla­ma­sjons­rett – uan­sett – i følge den norske kjøps­lo­ven. Dette gjel­der selv­føl­ge­lig ikke selv­på­før­te skader som for eksem­pel knust glass eller deler som er revet eller bruk­ket av. Det meste annet blir dekket og kommer innen­for garan­ti­en på 5 år. Solid sveit­sisk urverk gjør dette til en gave som varer.

Vanlig garan­ti på klok­ker fra impor­tø­rer eller utsalgs­ste­der er kun to år, men for de sveit­sis­ke klok­kene fra Swiss Military Hanowa har også butik­ke­ne og nett­ste­de­ne tre års ekstra sik­ker­het på et inn­kjøp de nor­malt hadde måtte stå til ansvar­lig for selv. Det sier sitt om hvor sikre pro­du­sen­ten av Swiss Military Hano­was-klok­kene er på leve­ran­se­ne de sender ut.

Her er noen av favorittklokkene våre fra Swiss Military Hanowa:


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Flagship

kr 2 698,00

Blå urski­ve og tachyme­ter.

Dato­vis­ning.

Lenke i rust­fritt stål som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
klokker.no
bjorklund.no


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Flagship Chrono Gold

kr 3 998,00

Blå urski­ve og tachyme­ter.

Dato­vis­ning.

Kro­no­graf.

For­gylt lenke i rust­fritt stål som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Chrono Classic

kr 3 595,00

Sort urski­ve og tachyme­ter.

Dag og dato­vis­ning.

Kro­no­graf.

Lenke i rust­fritt stål som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
bjorklund.no


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Helvetus Chrono

kr 3 798,00

Sort urski­ve.

Dato­vis­ning.

Kro­no­graf.

Stål­len­ke som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Kommer også med lær­reim til 3698,–.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
klokker.no
bjorklund.no


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Neptune

kr 3 498,00

Blå urski­ve og tachyme­ter.

Dato­vis­ning.

Lenke i rust­fritt stål som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 20 bar (200 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
klokker.no
bjorklund.no


Swiss Military Hanowa

Swiss Military Nautila Gents

kr 2 798,00

Sort urski­ve og tachyme­ter.

Dato­vis­ning.

Stål­len­ke som kan jus­te­res i leng­den og kan til­pas­ses alle hånd­ledd.

Kommer også med urkas­se og klokke­reim i gull til 3398,–.

Safir­glass som er svært mot­stands­dyk­tig mot riper.

Vann­tett til 10 bar (100 meter).

Denne klokken får du kjøpt på:
klokker.no
bjorklund.no


Pin It on Pinterest

Share This